Kasy online już od stycznia 2019 roku

No comments

Kasy on-line

Jak już informowaliśmy na łamach GP, omawiany projekt ma wprowadzić rozwiązania pozwalające na stosowanie do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, kas rejestrujących (kas on-line) przesyłających informacje do centralnego systemu informatycznego, zwanego Centralnym Repozytorium Kas.

Kasy on-line będą miały wbudowaną funkcjonalność, która umożliwi zautomatyzowany i bezpośredni przesył informacji z kasy do Centralnego Repozytorium Kas. Przesyłane mają być informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości obrotu i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy. Informacje te będą stanowiły elektroniczny obraz paragonów, na których nie będą podawane informacje dotyczące konsumenta, oprócz jego NIP, w przypadku gdy nabywca poda ten numer w trakcie dokonywania transakcji. Przesyłanie tych informacji ma odbywać się w sposób ciągły i zautomatyzowany.

Oznacza to, że kasa będzie fiskalizowana w momencie jej połączenia z Centralnym Repozytorium Kas i następnie będzie wysyłała, z określoną częstotliwością, informacje o dokonanych transakcjach. Przesył tych informacji ma być dokonywany za pośrednictwem sieci teleinformatycznej.

Ustawodawca dopuszcza używanie dotychczas stosowanych przez podatników kas fiskalnych, tj.: kas z kopią papierową oraz kas z elektronicznym zapisem kopii. Jednak kasy te będą stopniowo wycofywane z rynku. Ma to odbywać się w sposób ewolucyjny, zróżnicowany w zależności od rodzaju kasy. Kasy z kopią papierową nie będą mogły mieć wymienianej pamięci fiskalnej po jej zapełnieniu.

Ponadto kasy on-line mają zapewnić możliwość otrzymania przez klienta m.in. paragonu fiskalnego w formie papierowej, jednakże podatnik użytkujący ten rodzaj kas nie będzie zobowiązanydo drukowania kopii dokumentów fiskalnych. Również z uwagi na fakt, że kasy on-line, co do zasady, będą się łączyły z Centralnym Repozytorium Kas w sposób zautomatyzowany, będzie wykluczony obowiązek zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego. Zgłoszenie to w przypadku kas on-line zostanie dokonane w trakcie zgłoszenia faktu fiskalizacji. Obowiązek zgłoszenia kasy będzie nadal ciążył na podatniku, który będzie stosował kasę z papierowym zapisem kopii lub kasę z elektronicznym zapisem kopii.

Minister zamierza także uregulować sytuacje, kiedy to podatnik będzie miał trudności z dostępem do sieci telekomunikacyjnej. Gdy podatnik czasowo nie będzie miał możliwości uzyskania połączenia poprzez sieć telekomunikacyjną z Centralnym Repozytorium Kas, wówczas obowiązek ten będzie musiał spełnić niezwłocznie po ustaniu przejściowej przyczyny i jednocześnie będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu tej kasy rejestrującej.

Natomiast w przypadku trwałej niemożliwości uzyskania połączenia poprzez sieć telekomunikacyjną z Centralnym Repozytorium Kas podatnik będzie zobowiązany do uzyskania zgody naczelnika urzędu skarbowego na przesyłanie danych z kas on-line do Centralnego Repozytorium Kas w ustalonych odstępach czasowych. O zgodę taką podatnik będzie mógł występować zarówno przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, jak również w przypadku zmiany warunków dostępu do sieci już w trakcie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas.

Proponuje się też, aby ulga na zakup kasy wynosiła 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 1.000 zł i miała zastosowanie w przypadku nabycia kas on-line. Skorzystać z tej ulgi będzie można w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencji. Zgodnie z nową regulacją podatnicy będą zobowiązani do zwrotu tej ulgi w przypadku, gdy w okresie 3 lat (wcześniej proponowano 4 lata) od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego zakończą prowadzenie działalności gospodarczej lub nie poddadzą w obowiązujących terminach kas rejestrujących obowiązkowemu przeglądowi technicznemu. Zwrot ulgi nastąpi także w przypadku naruszenia warunków związanych z jej odliczeniem.

Brak przeglądu technicznego

Minister planuje utrzymać obowiązek przeprowadzania przeglądów technicznych kas. Zgodnie z przepisami powinno to się odbywać zasadniczo nie rzadziej niż co 2 lata.Nowe przepisy mają wprowadzić karę za niedopełnienie tego obowiązku. Ma ona wynosić 500 zł.

Grzywna ta będzie nakładana przez naczelnika urzędu skarbowego. Karę tę podatnik będzie musiał zapłacić w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej karę na rachunek bankowy urzędu skarbowego.

Obowiązkowa wymiana kas

Projekt nie przewiduje jednakże obowiązku wymianykas rejestrujących na kasy on-line, poza wyjątkami dotyczącymi określonych branż (patrz ramka). W nowym projekcie zmian do ustawy o VAT doprecyzowano, którzy podatnicy będą mieli obowiązek wcześniejszego użytkowania kas on-line.

Najwcześniej obowiązek ten obejmie świadczenie usług: naprawy pojazdówsilnikowych i motorowerów, wymiany opon lub kół w pojazdach silnikowych i motorowerach oraz dostawy paliw. Podatnicy ci będą musieli zacząć stosować kasy on-line najpóźniej od 1 stycznia 2019 r.

Źródło: www.interia.pl

No Comments Yet.

Leave a comment

PROFESJONALNY SERWIS SPRZĘTU KOMPUTEROWEGOzadzwoń a my pomożemy rozwiązać probelm 501 867 708